• zd1.gif
 • zd2.gif
 • zd3.gif
 • zd4.gif
 • zd5.gif
 • zd6.gif
 • zd7.gif
 • zd8.gif
 • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Komunikat 09.02.2018, 14:37

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.  JANUSZA  KORCZAKA W GÓRNIE

INFORMUJE,  ŻE  W  DNIACH  26 LUTY 2018 ROKU – 19 MARCA 2018 ROKU

PROWADZONA BĘDZIE REKRUTACJA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO                  

     ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE.

WNIOSKI DO POBRANIA W SIEDZIBIE SZKOŁY LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY www.spgorno.edu.pl (ZAKŁADKA „DRUKI DO POBRANIA”).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ NA TABLICY OGŁOSZEŃ W SIEDZIBIE SZKOŁY.

SKŁADANIE WNIOSKÓW W DNI ROBOCZE

W GODZINACH 8.00-14.00  U  WICEDYREKTORA SZKOŁY.

Kontakt – wicedyrektor szkoły – mgr Hanna Pióro,

tel. 41 302 30 02.

HARMONOGRAM  ORAZ  KRYTERIA  PUNKTACJI   W  REKRUTACJI  DO  PUNKTU  PRZEDSZKOLNEGO   ORAZ  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

 

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 26 lutego 2018 r.

do 19 marca 2018 r.

 

 

 

od 14 maja 2018 r.

do 21 maja 2018 r

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 20 marca 2018 r.

do 28 marca 2018 r.

 

 

od 22 maja 2018 r.

do 25 maja 2018 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

6 kwietnia 2018 r.

 

28 maja 2018 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 9 kwietnia 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r.

 

od 29 maja 2018 r.

do 4 czerwca 2018 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

16 kwietnia 2018

 

5 czerwca 2018

 

Procedura odwoławcza

Rodzaj czynności

 

Termin

Założenie przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 

Wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNKTACJA 

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

9

 • zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę w dacie okresu rekrutacyjnego,
 • zaświadczenie z uczelni,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy,
 • zaświadczenie o treści umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej,

kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wraz
z oświadczeniem rodziców, że nie uległa zawieszeniu

2.

Rodzeństwo kandydata, uczęszcza do szkoły znajdującej się w obwodzie przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego.

6

 

Zaświadczenie ze szkoły

 

3.

Przedszkole, oddział przedszkolny/inna forma wychowania przedszkolnego wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jego rodziców

4

Dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica.

4.

Kandydat , którego rodzic, opiekun prawny korzysta z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1

Zaświadczenie z GOPS