• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
RODO 21.02.2019, 14:04

 

KLAUZULA    INFORMACYJNA  

                          RODO                             

                       

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie, Górno 82A, 26-008 Górno, telefon: 41 302 40 38, e-mail: spgorno@tlen.pl

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Zbigniew Kolus, tel. 663 189 833, adres e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe (dane zwykłe) są przetwarzane w celu:

• wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi zgodami: promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka; zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia dzieci, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa: realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; prowadzenie ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, prowadzenia dzienników grup, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienia dzieci, prowadzenia zajęć dodatkowych, realizacji zadań z zakresu BHP; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

• realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, a w szczególności: stosowania monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników i mienia placówki, prowadzenia prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO);

• prowadzenia ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesów nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy Administratora; podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania dziecka do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem dziecka. 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Górnie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY        

                                                                                                                   

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie, Górno 82A, 26-008 Górno, telefon: 41 302 40 38, e-mail: spgorno@tlen.pl

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.rodo.ochrona@gmail.com

3) Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz na terenie zarządzanym przez administratora, w tym zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom i ochrona mienia szkoły.

5) Obszar monitorowany:

• wejścia do budynku,

• korytarze,

• szatnia,

• teren wokół budynku, w tym boiska, place zabaw i parking. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez maksymalnie 30 dni.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 7) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.

8) Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10) Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem. 

 

Szkoła Podstawowa w Górnie