• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do osiągnięcia sukcesu
edukacyjnego potrzebują wsparcia oraz zastosowania różnorodnych środków dydaktycznych,
jak również metod pracy. Ważna rolę odgrywają tutaj technologie informacyjno-
komunikacyjne (TIK). Są one istotne dla ucznia, dla nauczyciela otwierają również wiele
możliwości.
Tik ułatwia komunikację, spełnia istotną rolę w indywidualizacji procesu edukacyjnego. Dla
uczniów jest szansą na ułatwienie odbioru i przyswajania treści programowych.
Dla nauczycieli stosowanie TIK umożliwia praktyczne wykorzystanie dodatkowych
narzędzi pracy z dziećmi, których specjalne potrzeby edukacyjne utrudniają osiąganie
sukcesu edukacyjnego.
Komputer, monitor interaktywny, podłoga interaktywna wraz ze specjalistycznym
oprogramowaniem są szansą na dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb ucznia,
ułatwiają komunikację nauczyciel-uczeń, zaspakajają również ważne potrzeby emocjonalne i
społeczne uczniów mających problemy z komunikacją. Są również szansą na pełniejsze oraz
bardziej efektywne włączanie się uczniów ze SPE do społeczności szkolnej. Są narzędziami
służącymi skutecznemu motywowaniu uczniów, z ich pomocą jest wspierany proces uczenia
się, w szczególności nabywania przez uczniów podstawowych umiejętności, ale też
zwiększania motywacji do pracy oraz poczucia własnej wartości.
Korzystając ze specjalistycznego oprogramowania dzieci mogą doskonalić np.
koordynację ruchową, spostrzegawczość, dokładność, przerzutność, jak również
koncentrację uwagi. Nowoczesne technologie sprzyjają lepszemu rozwojowi potencjału
uczniów oraz pokonywaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.
Dostępne specjalistyczne oprogramowanie są pomocne w przygotowywaniu lekcji,
uatrakcyjniają i wzbogacają zajęcia, a w przypadku uczniów mających ograniczone
możliwości percepcyjne i intelektualne ułatwiają przyswajanie wiedzy.
Na lekcjach przedmiotów TIK może być wykorzystywany do wyszukiwania i
przetwarzania informacji, ćwiczenia i utrwalania zdobytych umiejętności i wiedzy z danego
materiału.
AKTYWNA TABLICA 12.06.2024, 17:56
„Aktywna Tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła uczestniczyła w tym programie, dzięki czemu
wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o monitor interaktywny, podłogę interaktywną oraz
szereg programów do zajęć w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Lekcja otwarta 08.06.2018, 19:42

Zapraszamy na lekcję otwartą z języka angielskiego  , realizowaną w ramach programu "Aktywna tablica", która odbędzie się w poniedziałek 11 czeewca o godzinie 9.40. Lekcję poprowadzi pani Iwona Kot. Temat  zajęć : Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 7.

Lekcja otwarta 04.06.2018, 21:59

ZAPRASZAMY  NA  LEKCJĘ  OTWARTĄ  REALIZOWANĄ  W  RAMACH  PROGRAMU  „AKTYWNA  TABLICA”,  KTÓRA  ODBĘDZIE  SIĘ  6  CZERWCA  2018  ROKU  O  GODZINIE  8.45.

LEKCJĘ  W  KLASIE  IIIA  POPROWADZI  PANI  TERESA  MURAWSKA.